Góry Świętokrzyskie 2015

Ślichowice

Rezerwat skalny

18.09.2015. Ślichowice. Z tablicy informacyjnej: Rezerwat im. Jana Czarnockiego położony na Wzgórzu Ślichowickim (303 m n.p.m.) obejmuje wąski filar skalny, między nieczynnymi kamieniołomami oraz teren otaczający go, który obejmuje wyrobiska po wyeksploatowanym na różnych poziomach kamieniołomie. Filar zbudowany jest z górnodewońskich wapieni i łupków marglistych. Są to wapienie wyraźnie uławicone, średnio- i cienkopłytkowe o zabarwieniu ciemnoszarym. Profil ślichowicki reprezentuje typ osadów morskich, tworzących się głównie na krawędzi rafy koralowej (typ raf płytowych), ciepłego morza, które przed 355 mln laty pokrywało tę część Gór Świętokrzyskich. W rezerwacie widoczne są tworzące się w tym zbiorniku skały wapienno-okruchowe, produkty podmorskiej erozji i niszczenia rafy w płytkiej i ciepłej wodzie. Do bardzo ciekawych należą występujące tu zjawiska mikrotektoniki i widoczna część fałdu obalonego. W ścianie wschodniej wszystkie warstwy skalne poddane deformacjom zachowują stałą pierwotną miąższość. W zachodniej ścianie rezerwatu obserwujemy cały element fałdowy w formie pochylonego fałdu symilarnego, w którym nastąpił wzrost miąższości ławic w strefie przegubowej, a spadek tej miąższości w skrzydłach tej struktury. W przegubach widoczne są odspojenia wypełnione plastycznym materiałem łupkowym. W wyrobiskach rozwinięte są intensywne zjawiska krasowe. W obrębie rezerwatu przetrwały resztki roślinności: murawy kserotermiczne, wisienka stepowa, dzikie róże, berberys, jałowce.

Ściana rezerwatu "Ślichowice"


Jezioro okresowe w nieczynnym kamieniłomie


Jezioro okresowe


Element ściany wschodniej filaru


Ściana wschodnia filaru


Ściana wschodnia filaru


Część fałdu obalonego


Element fałdu


Fałd obalony


Wyrobisko zalane wod±


Ściana nieczynnego kamieniołomu